Skonsolidowany rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2011 ROK
  nota okres zakończony 31/12/2012 okres zakończony 31/12/2011
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży produktów   2 135 334 2 249 298
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   460 959 556 819
Przychody ze sprzedaży ogółem 7 2 596 293 2 806 117
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów   1 996 160 2 022 866
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   417 861 525 365
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 2 414 021 2 548 231
Zysk (strata) brutto na sprzedaży   182 272 257 886
Koszty sprzedaży   45 053 42 519
Koszty ogólnego zarządu   67 196 68 575
Pozostałe przychody operacyjne 10 28 689 18 181
Pozostałe koszty operacyjne 11 19 600 22 951
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   79 112 142 022
Przychody finansowe 13 39 583 38 207
Koszty finansowe 14 39 204 53 611
Zysk (strata) przed opodatkowaniem   79 491 126 618
Podatek dochodowy 15 6 408 15 390
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   73 083 111 228
Przypadający:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej   70 207 107 018
Na udziały niekontrolujące   2 876 4 210
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   (22 452) (6 311)
Zysk (strata) netto   50 631 104 917
Przypadający:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej   56 468 104 581
Na udziały niekontrolujące   (5 837) 336
       
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) 16 0,29 0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,29 0,53
       
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(w zł)
16 0,36 0,54
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)   0,36 0,54

Pobierz excel

Dane liczbowe zostały zaprezentowane w tys. zł, o ile nie podano inaczej.

 

Impexmetal S.A.
NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 80 000 000,00 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego 106 305 710,00 PLN.

Realizacja MESSAGE GROUP